fbpx

Belangrijke begrippen

voor uw zonne-installatie

Via de site van de VREG kan u heel wat belangrijke begrippen opzoeken over uw zonne-installatie. Wij lijsten voor u de belangrijkste op.

Wenst u de originele post van de VREG te bekijken? Klik hier.

Alle begrippen
AC-vermogen

het maximale vermogen van de omvormer van uw zonnepaneleninstallatie bepaalt hoeveel prosumententarief u betaalt. Het AC-vermogen is het vermogen dat nodig is om de opgewekte zonne-energie om te zetten naar stroom.

Beschermde klant

wie recht heeft op de sociale maximumprijs voor aardgas en elektriciteit is een beschermde klant. Energieleveranciers mogen beschermde klanten geen kosten aanrekenen voor herinneringsbrieven en ingebrekestellingen. Beschermde klanten hebben ook recht op bijkomende of verhoogde tegemoetkomingen als ze investeren in energiebesparing.

Bi-directionele meter

in tegenstelling tot een meter met terugdraaiende teller meet een bi-directionele meter apart hoeveel elektriciteit u van het net afneemt (bruto afname) en hoeveel u erop injecteert. Om uw netto elektriciteitsafname te kennen (waar uw leverancier onder andere de energiekost op berekent) moet u de injectie aftrekken van de bruto afname.

Digitale meter

de opvolger van de analoge Ferrarismeter. De digitale meter zal het elektriciteits- en aardgasverbruik meten en online delen met Fluvius. Zo krijgt u beter inzicht in waar u energie kan besparen en hoeft er ook geen meteropname meer te gebeuren.

EAN-code

uw aardgasmeter en uw elektriciteitsmeter hebben elk een unieke code van 18 cijfers. De netbeheerders en de leveranciers gebruiken die
EAN-code voor hun onderlinge communicatie, onder andere om meterstanden door te geven en facturen op te maken.

Ferrarismeter

de analoge elektriciteitsmeter die in de meeste Vlaamse woningen en bedrijven staat. Genoemd naar uitvinder Galileo Ferraris. De elektromagnetische kilowattuurmeter is te herkennen aan de typische horizontale draaischijf, de terugdraaiende teller. De komende 10 à 15 jaar wordt de Ferrarismeter over heel Vlaanderen vervangen door de digitale meter.

Grijze stroom

elektriciteit die opgewekt is uit fossiele- of nucleaire energiebronnen

Groene stroom

elektriciteit die opgewekt is uit hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, biomassa, waterkracht,…)

Groenestroomcertificaten

omdat bepaalde technologieën om hernieuwbare energiebronnen in te zetten voor elektriciteitsproductie nog duurder zijn dan klassieke energiebronnen ondersteunt de Vlaamse regering de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen via het systeem van de steuncertificaten groene stroom. Een steuncertificaat groene stroom bewijst dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit in Vlaanderen werd opgewekt uit een hernieuwbare energiebron. Ze bestaan enkel virtueel en worden geregistreerd in de online databank van de VREG. Eigenaars van zonnepanelen bijvoorbeeld die voor 14 juni 2015 gekeurd werden, hebben recht op steuncertificaten groene stroom. Voor elke 1.000 kWh groene stroom die hun zonnepanelen opwekken, levert de VREG dan een steuncertificaat groene stroom af. Dat wordt vervolgens opgekocht door de netbeheerder.

kVA

kilovoltampère, drukt de hoogte van het vermogen uit. Vergelijkbaar met kW, maar waar kW het actieve vermogen uitdrukt, drukt kVA het schijnbare vermogen uit.

MWh

megawattuur, 1 MWh = 1.000 kWh

Netkosten

de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten van Fluvius en het vervoer van elektriciteit

Prosument

consument die niet alleen energie verbruikt, maar ook zelf energie produceert. Zonnepaneleneigenaars zijn prosumenten

Prosumententarief

in het leven geroepen om ook zonnepaneleneigenaars te laten betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Ze maken immers ook gebruik van het elektriciteitsnet: ze halen er stroom af op momenten dat ze meer verbruiken dan hun zonnepanelen produceren, en ze injecteren stroom op momenten dat hun zonnepanelen meer energie opwekken dan ze onmiddellijk verbruiken. 

PV-installatie
photovoltaïsche installatie, hetzelfde als een zonnepaneleninstallatie
Zelfverbruik
de energie die u zélf produceert (vooral met zonnepanelen) en onmiddellijk verbruikt. Als de nettarieven ook voor zonnepaneleneigenaars berekend worden op de werkelijke afname van het elektriciteitsnet, wordt het belangrijk om zoveel mogelijk aan zelfconsumptie te doen